ReadyPlanet.com
dot dot
หนังสือตำราเรียน - ใหม่ ( จำนวน 50 รายการ) มาแล้ว article

       

สถาบันอบรมคลินิก หมอนภา การแพทย์แผนไทย           

89/59 ซอยภูมิเวท 4  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด 

จังหวัด นนทบุรี 11120                                       

 
โทร. / แฟกซ์ 02-583-3377 ,  081-868-3888 , 089-453-2211 
 
 
 
..............................................................................................................................................................................................................................................
หนังสือตำราเรียน
 
 
ลำดับ ชื่อหนังสือ ราคา หมายเหตุ
1 ตำราแพทย์แผนโบราณ  สาขาเภสัชกรรมไทย  ของกองประกอบ ฯ         180  
2 ตำราแพทย์แผนโบราณ   สาขาผดุงครรภ์  ของกองประกอบ ฯ 90 สั่งซื้อโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
3 แนวข้อสอบ พ.ร. บ. วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.2556 150  คลินิกหมอนภา  การแพทย์แผนไทย
4 แนวข้อสอบ  พ.ร.บ. สถานพยาบาล   พ.ศ. 2541 150  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาปากเกร็ด
5 แนวข้อสอบ  พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 80  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-2-52698-4
6 แนวข้อสอบเภสัชกรรมไทย     ภาคทฤษฎี 180  หรือ
7 แนวข้อสอบผดุงครรภ์ไทย       ภาคทฤษฏี 150

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยบิ๊กซีราษฏร์บูรณะ

8 หนังสือช่วยสอบ                ประเภทเภสัชกรรมไทย  ภาคทฤษฏี 180  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 261-2-01767-3
9 ตำราแพทย์แผนโบราณ   สาขาเวชกรรม  เล่ม 1   ของกองประกอบ ฯ 120  ค่าจัดส่ง  100 บาท   ส่งด่วน  EMS 200  บาท
10 ตำราแพทย์แผนโบราณ   สาขาเวชกรรม  เล่ม 2  ของกองประกอบ ฯ 150  
11 ตำราแพทย์แผนโบราณ   สาขาเวชกรรม  เล่ม 3  ของกองประกอบ ฯ 100  
12 แนวข้อสอบเวชกรรมไทย  ภาคทฤษฏี 200  
13 หนังสือช่วยสอบ  ภาคปฏิบัติ  ผดุงครรภ์ไทย 230  
14 คู่มือดำเนินการสปา  150  
15 คู่มือเตรียมสอบสปา   (แนวข้อสอบ) 180  
16 การบริหารจัดการสปา 180  
17 หนังสือช่วยสอบภาคทฤษฎีเวชกรรมไทย 250  
18 หนังสือช่วยสอบภาคปฏิบัติเวชกรรมไทย 200  
19 หนังสือประกอบการเรียนการสอนการนวดไทยของศูนย์ฝึก ฯ 200  
20 หนังสือการนวดไทยเล่ม 1  ของมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 500  
21 แนวข้อสอบเภสัชกรรมไทย  เล่ม 2 (ภาคทฤษฏี) 130  
22 แนวข้อสอบเวชกรรมไทย ตามคัมภีร์   เล่ม 1   (ภาคทฤษฏี) 110  
23 แนวข้อสอบเวชกรรมไทย  ตามคัมภีร์  เล่ม 2    (ภาคทฤษฏี) 110  
24 แบบทดสอบความพร้อมเภสัชกรรมไทยด้วยตนเอง                  (ภาคทฤษฏี) 90  
25 หนังสือช่วยสอบเภสัชกรรมไทย (ภาคปฏิบัติ)   พร้อมข้อสอบเก่า 80   
26 หนังสือช่วยสอบเภสัชกรรมไทย  (ภาคปฏิบัติ )เล่ม 1 60  
27 หนังสือช่วยสอบเภสัชกรรมไทย (ภาคปฏิบัติ  แบบอัตนัย) 180  
28 หนังสือช่วยสอบผดุงครรภ์ไทย  (ภาคปฏิบัติ แบบอัตนัย) 180  
29 หนังสือข้อสอบการนวดไทย  ภาคทฤษฏี 120  
30

คู่มือสร้างเสริม ฯ แม่ก่อน และหลังคลอดของมูลนิธิ ฯ  (พร้อม CD )

180  
31 หนังสือช่วยสอบการนวดไทย  (ภาคปฏิบัติ) 250  
32 หลักพื้นฐานการนวดไทยของมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 290  
33 ร่างกายของเราของมูลนิธิสาธารณสุขการพัฒนา 170  
34 ศาสนธรรมกับสุขภาพของมูลนิธิสาธารณสุขการพัฒนา 130  
35 สรุปข้อสอบรวมติวนวดไทย (ภาคทฤษฎี) 200  
36 เตรียมสอบยาสามัญประจำบ้านตามประกาศ  พ.ศ. 2556 100  
37 ตำราเส้นสิบ  ฉบับอนุรักษ์ ของมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 225   
38 หนังสือทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วย ของมูลนิธิสาธารณสุข ฯ  40  
39 หนังสือเวชกรรมไทยเบื้องต้น  ของมูลนิธิสาธารณสุข ฯ 100  
40 หนังสือระบบสุขภาพ  ของมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา  40  
41 ตำราการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย  ของมูลนิธิสาธารณสุข ฯ 40  
42 ตำราการนวดไทยบำบัด  4 ของมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 200  
43 การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเส้นสิบ  ของมูลนิธิสาธารณสุข ฯ  100  
44 ตำราสมุฏฐานโรค และการวินิจฉัย  ของมูลนิธิสาธารณสุข ฯ  100  
45 การนวดไทยบำบัด  เล่ม 2  และ  3   ของมูลนิธิสาธารณสุข ฯ 350  
46 การนวดไทยบำบัด เล่ม 4 ของมูลนิธิสาธารณสุข ฯ  200  
47 หนังสือความเจ็บปวด  ของมูลนิธิสาธารณสุข ฯ 550  
48 คัมภีร์แผนนวดไทย  ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง  ร. ๕ ของมูลนิธิ ฯ 450  
49 หนังสือพิักัดยาไทย ของ อ.พิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์  และคณะ 950  
50 หนังสือช่วยสอบปฏิบัติเภสัช  ภาพ 4 สี ของอ.พิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์  และคณะ 250  
 51 หนังสือเภสัชกรรมปฏิบัติ เล่ม 2 ภาพสี   360  
       
 
 

รับติว  เภสัชกรรมไทย    เวชกรรมไทย   ผดุงครรภ์ไทย  ก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพ

สนใจติดต่อสถาบัน  โทร. 081-868-3888    /  089-453-2211  / 02-583-3377

การเข้าถึงเส้นชัย... ไม่ใช่เรื่องของดวง  แต่อยู่ที่การฝึกฝน  และการแนะนำที่ดี
หัวข้อใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

ภาพการเรียนการสอน article
ติดต่อ-สั่งซื้อหนังสือ articlebulletเข้าเมนูหลัก หมอนภา
dot
ส่งจดหมายถึงเรา

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม หมอนภา